Mittwoch, 26. April 2017, 18:30 Uhr  — Bavaria Musikstudios  — Sonderkonzerte

Werkstattkonzert des Dirigentenforums

Johannes Brahms: Doppelkonzert a-Moll op. 102
Max Bruch: Violinkonzert Nr. 1 g-Moll, op. 26
Peter Iljitsch Tschaikowsky: Rokokovariationen A-Dur op. 33

Suyoen Kim, Violine | Isang Enders, Violoncello | Niklas Benjamin Hoffmann, Marie Jacquot, Clemens Mohr, Yura Yang, Leitung